VAT

valor-afegit-al-territori

(VAT) VALOR AFEGIT AL TERRITORI

Què són els VAT?

Els Espais VAT són indrets d’alt valor territorial que estan abandonats, degradats i en desús.

Són nombrosos i presents a totes les contrades del nostre país. La tendència al creixement urbà mitjançant la construcció d’espais ex novo de les darreres dècades ha passat sovint per sobre de la conservació i restauració d’edificis o zones existents. La degradació d’aquests espais amb un alt valor afegit, ja sigui per les seves característiques patrimonials, arquitectòniques, culturals o naturals, ha incrementat notablement amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la manca de recursos econòmics per mantenir-los, conservar-los o dotar-los d’un ús.

Aquest estudi ha de permetre conèixer la localització, quantitat, l’estat i la tipologia dels espais en desús i degradats amb valor afegit del territori català per permetre una millor gestió patrimonial del nostre entorn. Alhora, conèixer els VAT genera sinèrgies entre els diferents sectors econòmics, l’Administració i el territori en la revitalització social i econòmica del país. Es tracta, doncs, d’aprofitar espais oblidats perquè siguin una oportunitat i un activador de l’economia del territori circumdant.

Són espais que creiem que cal preservar, activant-los amb un projecte estratègic individual i personalitzat que permeti recuperar-los i aportar un benefici (el Valor Afegit) al territori que l’envolta en forma de recuperació patrimonial, cultural i paisatgística. També són claus per la creació de nous usos i nova activitat econòmica o nínxol de nous llocs de treball, entre d’altres. 

Les tipologies d’espais VAT poden ser múltiples, per exemple: una antiga fàbrica en desús, un molí fariner abandonat, un edifici emblemàtic d’un poble o ciutat, un entorn urbà característic i amb pèrdua d’entitat, un poble sencer abandonat, un balneari abandonat, un espai agrícola o natural amb relació activitat humana, etc.

L’inventari d’espais VAT no recull, doncs, tot aquells espais en ús o rehabilitats que ja estiguin en funcionament, independentment del seu valor patrimonial. Aquests en tot cas, serien espais VAT rehabilitats amb èxit (o no).

Els espais VAT tampoc no són una mera recopilació d’elements patrimonials en desús, si no elements que creiem tenen múltiples valors, tenen o poden tenir una presència neuràlgica al territori i que la forma de rehabilitar-los és engegant algun projecte o activitat al voltant seu.

Què fem?

Localitzem al territori aquells ESPAIS en desús i en risc de deteriorament, però que tenen un alt valor afegit (per motius patrimonials, naturals, socials, etc.) i que mostren un fort potencial de rehabilitació i d’ús.

Recopilem en un MAPA tots aquests espais i en gestionem la seva informació.

Realitzem PLANS ESTRATÈGICS  per avaluar el potencial d’aquests espais.

Fem el seguiment, busquem finançament i executem el projecte de la MÀ DELS ACTORS/AGENTS TERRITORIALS.

Pots trobar tota la informació a www.espaisvat.wordpress.com.

Pots veure tots els nostres projectes realitzats sobre Valor Afegit al Territori en el següent enllaç: