Des de la Geografia treballem en temes relacionats amb el territori i sobretot som  especialistes en localitzar, descriure i explicar el perquè de la situació exacta dels elements en el territori. Som experts en descriure’l des d’una perspectiva històrica però també actual i quantificada.
Fruit dels nostres coneixements acadèmics i sobretot de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentem com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. 
Quines matèries treballem vinculades al Patrimoni?
En general tractem aquestes matèries vinculades directa o indirectament a la Gestió d’Elements Patrimonials:
·  Urbanisme: validació planificació general i llurs estudis derivats: mobilitat, memòria social, catàlegs de béns i masies, memòria ambiental, planificació territorial, etc.
·     Límits de propietats:  finques, camins, camins públics  (cadastre, registre propietat)
·     Estudis d’estratègia i planificació territorial: estudis de sectors  socioeconòmics  
·     Cartografia i Sistemes d’Informació Cartogràfica: validació tècnica de cartografia temàtica, històrica o de GIS.
·     Impactes socials: Anàlisi dels impactes a nivell social d’iniciatives públiques o privades.
·     Impactes paisatgístics: Anàlisi de conques visuals per a impactes de noves edificacions o de ja construïdes.
·     Impactes ambientals: Anàlisi de variables per determinar presència de contaminació acústica, en sòls, aqüífers, etc.
·     Patrimoni Cultural: Inventari d’elements del patrimoni cultural.
·     Riscos Naturals: Avaluació d’iniciatives que comportin riscos per motiu de la seva ubicació. Determinació Domini Públic Hidràulic (DPH).
 Exemples de Necessitats
De la nostra experiència i els nostres contactes ens han arribat consultes de propietaris que, per exemple, reben una herència d’un familiar directe d’uns terrenys que ni tan sols saben on son, ni tenen el temps ni els coneixements per treure un partit i rendiment a aquestes noves propietats. Generalment son casos procedents d’herències, subhastes o compres que necessiten de l’assessorament de tècnics que coneguin profundament el territori i les
possibilitats que ofereix. La nostra feina, en un primer moment, consisteix en delimitar exactament els límits de les propietats i, a partir d’aquí fer una profunda i detallada diagnosi de les opcions que s’hi podrien desenvolupar en funció de les característiques urbanístiques, sòcio-demogràfiques,
físiques, etc. de l’emplaçament de les finques.

 

 

Per part de Solucions posem a disposició dels nostres clients un ampli dispositiu de tècnics i col·laboradors (Geògrafs, Geòlegs, Historiadors, Arqueòlegs, Topògrafs, Arquitectes, Enginyers, etc.) que treballaran des d’un primer moment per la redacció i presentació de propostes el més versemblants possibles dintre d’un marc de sostenibilitat i respecte per l’entorn de localització.
Una proposta de treball concreta: El cas de Montpaó
Ens trobem amb casos semblants al que exposem a continuació:
·     Una finca Rústica al Municipi de Calafell ubicada a la part nord del municipi entre dues urbanitzacions i envoltada de masses forestals, i antics camps de conreu abandonats.
·     És tracta d’un petit conjunt catalogat de Masies d’origen medieval i que actualment es troba deshabitat des de mitjans del segle XX i en un greu procés de deteriorament.
·     Des de Solucions contactem amb els propietaris, ajuntament, inspeccionem el terreny, mirem les possibilitats que permet el planejament vigent fem una diagnosi i propostes d’actuació.

 
En definitiva les propostes de Solucions van més enllà del treball merament físic de localitzar i catalogar uns terrenys o finques, ja que s’enquadra en una tasca multidisciplinar on cada projecte es tractat autònomament i amb la cura i detall propi de professionals que estimem la nostra feina i el nostre territori.