L’Inventari de l’arbrat urbà de Calafell

Per gestionar el patrimoni arbori tant de Calafell com de qualsevol municipi, és indispensable disposar d’un inventari amb
els elements ben geolocalitzats i que estigui constantment actualitzat, en el qual constin les característiques de l’arbre i les dades més útils per
realitzar i organitzar posteriors tasques de manteniment.

 Amb tota la informació obtinguda de cada arbre es podrà conèixer de forma detallada dades útils per a:

Així doncs, l’inventari de l’arbrat de Calafell permetrà tenir geolocalitzat tot l’arbrat urbà amb la descripció de les seves principals característiques. De la mateixa manera permetrà el desenvolupament d’un sistema de gestió eficient on es podran  planificar tasques i actualitzar automàticament totes les dades referents al arbrat municipal.

Metodologia de treball
Els treballs s’han realitzat durant els mesos de maig i juny del 2014 i s’ha estructurat en tres parts:

·     Treball de camp: recollida de dades, geolocalitzant cada un dels arbres i entrant els atributs de camp
·     Depuració i tractament de dades: depuració de les dades geolocalitzades i els seus atributs amb programari SIG (Sistemes
d’Informació Geogràfica).

·     Explotació de dades: explotació de les dades obtingudes i creuament amb altres capes

Treball de camp  

S’ha realitzat un treball de camp acurat amb l’ajuda del GIS/GPS – Leica Zenon 10. Geolocalitzant les diferents especies d’arbres tant d’alineació de carrers com de places i zones verdes i introduint tots els atributs pactats.
Els tècnics de Solucions han inspeccionat tots els carrers de Calafell per localitzar els arbres a la via pública i poder constatar la totalitat de presència d‘aquests elements, obtenint com a resultat un inventari complert.


 

El GIS/GPS ha estat preparat amb una sèrie de cartografia de base per donar suport a localització de l’element:

·     Ortofotomapes de la zona d’estudi, que ens permeten visualitzar amb més facilitat l’element a georeferenciar.
·     Cartografia cadastral de la zona, que ens ajuda a confirmar la situació concreta (carrer i número) on es situa
l’arbre.

·     Cartografia a diferents escales de la zona, que ens donen més suport per localitzar els elements amb més precisió.
Aquest GIS/GPS a part de situar geogràficament l’element (arbre), ens permet la seva caracterització a partir de la definició
d’una sèrie de paràmetres (atributs) que s’han consensuat amb el personal tècnic de la regidoria de medi ambient del
municipi de Calafell. Així doncs, es geolocalitza l’arbre sobre una cartografia base, aportant tota una sèrie d’informació a l’element georeferenciat.

Els paràmetres definits que ens permetran tenir una informació addicional dels arbres han estat els següents:

·     Tipus d’arbre: nom científic de l’espècie
·    Grandària: diàmetre del tronc de l’arbre en cm a  1 metre d’alçada.
·    Carrer i número on es situa l’arbre:
Localització de l’arbre al carrer concret on es situa (Nom del carrer). Amb el suport de la cartografia cadastral instal·lada al GPS. D’aquest manera podrem
localitzar qualsevol arbre amb molta precisió.

·     Barri on es situa l’arbre: Localització de l’arbre al barri concret on es situa (Nom del barri). Amb el suport de la cartografia referent a la divisió de barris facilitada per l’Ajuntament de Calafell.
·     Estat: si hi ha presència o no d’arbre (pot estar tallat, buit l’escocell, etc.).
·     Estat Fitosanitari: estat fitosanitari en el que es troba l’arbre: correcte o malalt.
·     Comentaris: en aquest camp s’ha realitzat una descripció de tot aquells elements o paràmetres als que pot afectar l’arbre: afeccions
voreres, finques veïnes, vianants, absència, tala, etc.).

Una altra eina de suport ha estat la preparació d’una sèrie de fitxes amb fotografies de l’arbre (fruit, fulla, tronc), localització de les espècies (carrers, barris) i descripcions de l’arbre (característiques principals), per a facilitar la feina d’identificació de cada espècie.

Aquestes fitxes s’han preparat a partir del llistat d’espècies inventariades l’any 2009 per l’Ajuntament de Calafell i que s’ha facilitat per part del tècnics de la regidoria de medi ambient.

Depuració i tractament de les dades 

Un cop s’han geolocalitzat tots els arbres i s’han recollit totes les dades de camp, aquestes s’han depurat i tractat a gabinet
mitjançant un programari GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica). Aquest programari ens permet:

·     Visualitzar tots els elements georeferenciats, per comprovar la seva correcta ubicació i corregir els
possibles erros en les ubicacions dels arbres.

·     Homogeneïtzar la base de dades segons els diferents atributs.
·     Fer un creuament amb el carrerer del cadastre per comprovar les adreces.
·     Fer el creuament amb la capa de barris de Calafell per indicar a quin barri pertany cada arbre.

En aquesta etapa, mitjançant el creuament de dades d’altres fonts i mapes, també s’ha afegit a la base de dades de
l’inventari dels arbres tres camps nous:

·     Tipus d’emplaçament de l’element: si l’arbre estava en un vial o en un parc o plaça.
·     Codi del parc: el codi (numèric) dels parc o zona verda segons codificació específica de l’Ajuntament. 
·     Patrimoni: indica si l’arbre està protegit patrimonialment.

Un cop depurada totes les dades de l’inventari s’ha obtingut un fitxer GIS en format SHP de tots els elements arbres amb la
base de dades associada dels atributs. Aquest fitxer és compatible amb qualsevol visor cartogràfic o GIS, permetent visualitzar la localització exacte
dels arbres i els seus atributs.