Què son els espais VAT?
Per Què Solucions Geogràfiques els considera una Branca Estratègica?
Quin paper pot jugar l’espai VAT de Montpaó a Calafell?
 
En aquest post intentarem tractar amb una mica més de profunditat el que considerem com a espais VAT.
 
VAT vol dir Valor Afegit al Territori i des de Solucions considerem que un espai VAT son aquelles illes del nostre territori que per multitud de factors (històrics, socials, econòmics, etc.) considerem que podrien tenir una utilització o un destí ben diferent del que tenen en l’actualitat.
 
La seva ubicació pot ser en un entorn rural (cas de Montpaó) però perfectament els podem trobar en entorns urbans, com serien les naus industrials que als centres de moltes ciutats de Catalunya han vist com esperen un destí incert.
 
Des de Solucions considerem que els espais VAT que hi ha al nostre territori conformen un gran ventall d’espais per actuar, d’espair per generar alternatives de valor i d’us que puguin ajudar a configurar un mosaic heterogeni de paisatge endreçat en el que es pugui generar una activitat econòmica el més relacionada i propera possible a l’entorn on s’ubica que hi permeti la pervivència del propi espai.
 
A Montpaó (Calafell) trobem un d’aquests espais VAT. Un conjunt protegit d’un antic nucli rural d’origen medieval en estat ruïnós. Al nord del municipi de Calafell, centre neuràlgic entre el camí de Bellvei i les urbanitzacions de Calafell Park i Mas Romeu, el seu entorn envoltat de grans masses forestals i de camps abandonats hi trobem un conjunt històric, natural i patrimonial amb una gran potencialitat d’usos però amb un futur incert i per definir.
 
Des de Solucions ens volem involucrar en la rehabilitació d’aquest espai per a tornar-lo a integrar al seu entorn, garantir la seva pervivència generant activitat econòmica, que en garanteixi el retorn d’inversions i la generació d’ingressos propis.