Introducció

L’expert Geògraf/a treballa en temes relacionats amb el territori i sobretot és un especialista en localitzar, descriure i explicar el perquè de la situació exacta dels elements en el territori. És també un expert en descriure’l des d’una perspectiva històrica però també actual i quantificada.

Fruit dels nostres coneixements acadèmics i sobretot de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentem com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. 


Quines matèries podem treballar en tema de peritatges?

Estem especialitzats en matèries que tinguin un rerefons territorial, sense entrar en temàtiques específiques d’enginyeria molt especialitzades. Per exemple: no podem determinar si un pont
dissenyat per un enginyer de camins i la seva empresa està construït correctament, però si que podem determinar si la construcció d’aquell pont respon a necessitats específiques de trànsit de vehicles, persones, compleix requisits ambientals, paisatgístics, etc.

En general les matèries que podem tractar i validar són les següents:
·   Urbanisme: validació planificació general i llurs estudis derivats: mobilitat, memòria social, catàlegs de béns i masies, memòria ambiental, planificació territorial, etc.
·    Límits de propietats:  finques, camins, camins públics  (cadastre, registre propietat)
·     Demografia: estudis demogràfics i previsions de creixement demogràfic
·     Mobilitat: estudis de mobilitat, estudis d’oferta i demanda en transport públic i privat. Aparcaments, rotació d’aparcaments, estudi de zones d’aparcament especial
·     Estudis d’estratègia i planificació territorial: estudis de sectors  socioeconòmics  
·     Cartografia i Sistemes d’Informació Cartogràfica: validació tècnica de cartografia temàtica, històrica o de GIS.
·     Inventaris d’elements urbans: validació tècnica de si els inventaris han estat realitzats segons el pactat amb el client o signat per contracte, i compleixen amb el mínim de rigorositat d’informació.
·     Impactes socials: Anàlisi dels impactes a nivell social d’iniciatives públiques o privades.
·     Impactes paisatgístics: Anàlisi de conques visuals per a impactes de noves edificacions o de ja construïdes.
·     Impactes ambientals: Anàlisi de variables per determinar presència de contaminació acústica, en sòls, aqüífers, etc.
·     Patrimoni Cultural: Inventari d’elements del patrimoni cultural.
·     Riscos Naturals: Avaluació d’iniciatives que comportin riscos per motiu de la seva ubicació. Determinació Domini Públic Hidràulic (DPH).

 

Degut a la singularitat de cada cas o projecte, Solucions sempre valorarà prèviament la capacitació tècnica informant en un primer moment sobre la viabilitat de la nostra capacitació o derivant cap
a un altre especialista la resolució del problema plantejat.
 

Exemple d’un cas habitual: Els llindars d’una finca
Ens trobem amb casos semblants al que exposem a continuació:
·     Una finca (Rústica o Urbana), que segons la seva descripció registral té una superfície concreta i segons cadastre aquesta superfície es més gran.

·     La nota simple registral de la finca rústica només ofereix descripcions de llindars personals.

·     Els propietaris de la finca ens demanen qui té raó, si Registre o Cadastre.

 

És el moment en que, nosaltres, com a Pèrits Judicials del Col·legi de Geògrafs, podem fer un detallat informe per tal de trobar els límits exactes de la Finca:

En aquest exemple cal un treball de camp per trobar indicis, a partir de la nota registral, de per on poden passar certament els límits d’aquesta finca, però també cal un treball de documentació de fonts
històriques en paral·lel, sense oblidar la realitat actual cadastral.

Avui en dia, totes aquestes capes d’informació és poden integrar en un GIS (Sistema d’Informació Geogràfica) que entre altres, permet realitzar ràpidament operacions de càlcul d’àrees i perímetres de cada una de les propietats i també creuaments entre totes les capes d’informació.

La integració de les dades en GIS permet incorporar la informació de cadastre, amb dades procedents de cartografia històrica i les coordenades procedents del treball de camp és una tasca relativament senzilla per nosaltres i això ens permet oferir uns costos molt competitius i a la vegada exactitud en les dades i mapes del peritatge.

Els Geògrafs som tècnics altament capacitats per integrar les diverses capes d’informació territorials (registre, cadastre,urbanisme, etc.) tot relacionant-ho amb fonts històriques (cartografia històrica) i treball de camp.

 

Elaboració
Pròpia. Finca fictícia triada a l’atzar.