El Geògraf Municipal
Amb aquest article volem reivindicar la figura del Geògraf com a tècnic de necessària presència en els Ajuntaments del nostre país.
Tothom entén avui dia les tasques que assumeixen, per exemple, els Arquitectes en el disseny del Planejament Urbanístic o els Tècnics de Recursos Humans en la gestió del personal intern dels Ajuntaments.
Malauradament no disposem de molts exemples d’Ajuntaments que apostin pel Geògraf com a aquell tècnic clau en el disseny, l’elaboració, gestió i modificació de la Cartografia d’un municipi.
En el nostre contacte diari amb algun dels 947 municipis de Catalunya, ens trobem tot sovint amb un veritable caos  pel que fa a la gestió de la seva pròpia cartografia, la qual és la base de les grans actuacions que es realitzen sobre el terreny i que per problemes en l’origen de les fonts de les dades, en la seva exactitud o, el fet més greu, per la seva absència, dificulten la tasca de tot un seguit de tècnics municipals, amb el conseqüent retard en la execució de projectes i malbaratament de recursos públics.
Evidentment no reclamem que cadascun dels 947 municipis, des de Sant Jaume de Frontanyà fins arribar a Barcelona disposin d’un Geògraf, però amb aquest escrit volem fer palesa la necessitat de comptar amb l’assessorament continus d’aquests tècnics que tenen un coneixement tan profund del territori.
De fet, segons el darrer Informe “Perfils Professionals de la Geografia del 2013” (http://www.geografos.org/images/stories/interes/perfiles/III_PPG.pdf)
elaborat pel Colegio de Geógrafos als seus col·legiats, observem pel que respecta a Catalunya, la clàssica divisió del lloc de treball dels Geògrafs entre els sectors Públic i Privat amb una situació de bastant equilibri (44% i 38% respectivament). No obstant això, tan sols un 18% dels que treballen en el sector públic ho fan en Ajuntaments.
Aquesta dada cal confrontar-la amb el un 42% de Geògrafs dels sector públic afirmen treballar a la Universitat, fet que encara dificulta desfer-se de la etiqueta de “Professió Academicista”.
L’encaix del Geògraf Municipal en l’organigrama municipal no ha de ser gens complicat, doncs és molt transversal, i tan aviat pot estar desenvolupant projectes de Mobilitat a la Regidoria de Territori/Urbanisme, com projectes vinculats a coneixement de les noves ubicacions de les iniciatives empresarials en relació a programes de Desenvolupament i Promoció Econòmica o, fins i tot, treballar al Departament de Medi Ambient portant la gestió d’espais i zones verdes.
Tot i així, si algunes corporacions municipals no troben aquest encaix de Geògraf Municipal, cal recordar que aquests tenen una feina específica, i no és una altra que la ordenació de totes les dades territorials i espacials, és a dir, tenir perfectament estructurada i sistematitzada la Geoinformació del Municipi per a la seva gestió diària. Aquest fet, que ajudarà en l’estalvi de recursos i en la optimització dels existents sembla per si sol prou significatiu i potent com per justificar la contractació d’un Geògraf.
Tanmateix, avui dia és un moment on els Ajuntaments (i altres entitats) volen refermar la seva aposta per la societat de la informació, on es parla de ciutats intel·ligents (Smart Cities), d’obertura de dades i de la informació vers el ciutadà, etc. Tota aquesta realitat no serà possible ni factible sense que les dades espacials, la Geoinformació, estigui correctament organitzada i sistematitzada, sigui precisa i doni valor a les ciutats o municipis. Aquesta és, ha de ser, la tasca que en el present més immediat han de tenir com a missió els Geògrafs Municipals del nostre país.
Si molts Ajuntaments avui dia encara no han contemplat la possibilitat d’incorporar aquesta figura al seu organigrama ara és el moment de fer-ho.