Generalment, com a tècnics especialitzats, utilitzem conceptes, paraules i tractem el llenguatge de forma pròpia amb un matís tecnòcrata. Sovint aquests conceptes no són fàcilment assumibles o no estan suficientment explicats per a molts dels nostres interlocutors (clients) que tenim com a destinataris.

L’objectiu del present escrit és intentar dotar als vocables i als conceptes geoespacials d’un significat més proper i entenedor per a tothom.

Comencem definint el que són les dades espacials o la geoinformació. Qualsevol element que es pugui representar gràficament i que tingui una localització sobre la superfície terrestre es pot considerar un element espacial: una persona, un arbre, una casa, un riu, una ciutat, una senyal, una botiga, un polígon industrial, etc. Si afegim informació a aquest element es pot considerar ja una geodada: edat de la persona, tipus d’arbre, el nom del riu, grandària en població de la ciutat, tipus de senyals, tipus de comerç, nombre d’empreses del polígon industrial, etc.

Per comprendre millor el que són les dades espacials, cal esmentar que habitualment, per tal d’analitzar-la, els geògrafs “reduïm” la realitat a tres formes d’expressió gràfica:

  1. Punts: És un element que podríem localitzar a partir d’unes úniques coordenades geogràfiques, d’una única localització a l’espai. D’elements puntuals hi ha de molts tipus, que poden ser molts més en funció de l’escala de representació cartogràfica que utilitzem. Un element puntual pot ser cadascuna de les parades d’una xarxa de bus d’una ciutat, els equipaments sanitaris de la nostra comarca, els fanals d’una urbanització, els arbres del meu barri, la senyalització de l’Avinguda Principal, la botiga del carrer on visc, etc.

  2. Línies: Aquest tipus d’elements es troben definits per valors d’un parell de coordenades inicials fins a un parell de coordenades finals, més o menys en funció de la longitud dels trams de la línia. Poden fer referència a la xarxa de cablejat de la llum, de l’aigua o del gas, el recorregut de les diferents companyies de bus, el recorregut que fan els nostres comercials cada dia, l’itinerari diari que fem per arribar a la feina, elements geogràfics com els rius, les corbes de nivell, etc. Cadascun dels trams que conformen una línia poden tenir valors diferents, és a dir, per exemple el flux de viatgers entre la parada X1 y la parada X2 no ha de ser idèntic al flux de viatgers entre la parada X2 y la parada X3.
  3. Polígons: Els elements poligonals són els utilitzats per a representar superfícies. Està definit per les línies que conformen el seu contorn i un punt intern que ho identifica. Algun exemple de polígon podem referir-nos a: l’àrea d’una finca on estiuegem, la secció censal a la que pertanyem, el límits administratius del nostre municipi, la nostra comarca o país, el perímetre . S’ha de tenir present que sovint els elements es poden representar amb un punt i també amb un polígon. De fet el punt és una forma simplificada de representar els polígons.

Per la nostra feina és interessant remarcar que cadascun dels elements, ja siguin punts, línies o polígons poden tenir múltiples atributs (característiques, en definitiva una base de dades) és a dir, un punt que defineix un arbre pot dir-nos a la vegada quina espècie es, la seva mida, la seva amplada, … i evidentment les coordenades de la seva localització.

De la mateixa manera és molt important conèixer les interrelacions que es poden establir entre els diferents elements. Amb eines GIS (Sistemes d’Informació Geogràfics) és molt senzill establir mitjançant un simple anàlisi quines parades de bus (element puntual) de la línia 55 (element lineal) es troben a més de 500 metres del barri on residim (element poligonal).
Un exemple d’aplicació referent als estudis de Geomarketing, seria la localització dels clients i/o proveïdors d’una empresa determinada tan sols a partir de les adreces vinculades a la seva comptabilitat. Instantàniament podem obtenir un anàlisi de la concentració dels clients en una determinada zona, i ho podem contrastar amb l’àrea amb la que estem fent acció comercial per veure si hi ha una relació directa. També és senzill d’observar en quines àrees es concentren els clients amb que facturem més d’x euros/mes.
Mapa amb la concentració dels clients d’una empresa de Sabadell
 

Tan sols si es tenen ordenades les dades geoespacials, i es realitza un acurat anàlisi espacial i estadístic es poden obtenir múltiples resultats que ens ajudin a prendre i millorar les nostres decisions, els nostres negocis, les nostres idees, els desplaçaments quotidians, etc.