Hem presentat una comunicació sobre els Espais VAT al Simposi sobre Sòl No Urbanitzable que organitza el COAC de Girona durant els tres primers divendres d’Octubre.
Amb l’objectiu de reflexionar sobre els espais oberts i trobar nous enfocaments entorn a l’ordenació del sòl no urbanitzable.
Es aquesta una qüestió que sempre ha tingut un paper important en el anàlisi que hem fet dels diversos VAT que tenim inventariats i que podeu consultar a http://espaisvat.cat/
Per a nosaltres els Espais VAT son un dels eixos de les iniciatives que volem portar a terme properament, per tal d’aprofundir en el seu coneixement, la seva existència i en la voluntat de trobar iniciatives per a desenvolupar en aquests àmbits.
Entre d’altres son motius per a la nostra presencia al Simposi del COAC a Girona.

 

http://www.simposisnu.com/